Algemene  voorwaarden

Offistente

HOOFDSTUK  1:  ALGEMEEN 

Artikel  1.             Definities 

1.1.       In  deze  algemene  voorwaarden  worden  de  hiernavolgende  termen  in  de  navolgende  betekenis  gebruikt,  tenzij  uitdrukkelijk  anders  is  aangegeven  of  uit  de  context  anders  blijkt;

 1. Offistente: de  gebruiker  van  deze  algemene  voorwaarden. Offistente  is gevestigd  aan de Rumpenerstraat 4A te  Brunssum
 2. opdrachtgever: de  natuurlijke  persoon  die  of  het  bedrijf  dat  een  overeenkomst  aangaat  met

Offistente; 

 1. overeenkomst: de  overeenkomst  tussen  Offistente  en  de  opdrachtgever;
 2. werkzaamheden: de  werkzaamheden  die  Offistente  in  opdracht  van  de  opdrachtgever  uitvoert;
 3. website: de  website  offistente.nl  die  door  Offistente  wordt  beheerd.

Artikel  2.             Algemeen 

 • Deze algemene  voorwaarden  gelden  voor  iedere  aanbieding,  offerte  en  overeenkomst  tussen  Offistente  en  de
 • De onderhavige  algemene  voorwaarden  zijn  eveneens  van  toepassing  op  alle  overeenkomsten  met  Offistente,  voor  de  uitvoering  waarvan  derden  dienen  te  worden
 • Eventuele afwijkingen  op  deze  algemene  voorwaarden  zijn  slechts  geldig  indien  deze  uitdrukkelijk  schriftelijk  of  via  de  e-­‐mail  zijn
 • De toepasselijkheid  van  eventuele  inkoop-­‐  of  andere  voorwaarden  van  de  opdrachtgever  wordt  uitdrukkelijk  van  de  hand
 • Indien een  of  meerdere  der  bepalingen  in  deze  algemene  voorwaarden  nietig  zijn  of  vernietigd

mochten  worden,  blijven  de  overige  bepalingen  van  deze  algemene  voorwaarden  volledig  van  toepassing.  De  nietige  of  vernietigde  bepalingen  zullen  door  Offistente  vervangen  worden,  waarbij  voor  zoveel  mogelijk  het  doel  en  de  strekking  van  de  oorspronkelijke  bepaling(en)  in  acht  wordt  genomen.

 • Gedurende de  overeenkomst  heeft  Offistente  het  recht  de  algemene  voorwaarden  eenzijdig  te
 • Indien Offistente  niet  steeds  de  strikte  naleving  van  deze  algemene  voorwaarden  verlangt,  brengt  dit

niet  met  zich  mee  dat  deze  algemene  voorwaarden  niet  van  toepassing  zouden  zijn  of  dat  Offistente  het  recht  zou  verliezen  om  in  toekomstige,  al  dan  niet  soortgelijke,  gevallen  de  strikte  naleving  van  deze  algemene  voorwaarden  te  verlangen.

 • Ingeval van  uitleg  van  de  inhoud  en  strekking  van  deze  algemene  voorwaarden,  is  de  Nederlandse  tekst  daarvan  steeds

Artikel  3.            Aanbiedingen  en  offertes 

 • Alle aanbiedingen  en  offertes  van  Offistente  zijn
 • De opdrachtgever  staat  in  voor  de  juistheid  en  volledigheid  van  de  door  of  namens  hem  aan  Offistente  opgegeven  eisen  en  specificaties  van  de  prestatie  en  andere  gegevens  waarop  Offistente  haar  aanbieding
 • Indien de  aanvaarding  (op  ondergeschikte  punten)  afwijkt  van  het  in  de  offerte  opgenomen  aanbod,  dan  is  Offistente  daaraan  niet    De  overeenkomst  komt  dan  niet  overeenkomstig  deze  afwijkende  aanvaarding  tot  stand,  tenzij  Offistente  anders  aangeeft.
 • Een samengestelde  prijsopgave  verplicht  Offistente  niet  tot  het  verrichten  van  een  gedeelte  van  de  opdracht  tegen  een  overeenkomstig  deel  van  de  opgegeven
 • Kennelijke fouten  of  vergissingen  in  publicaties,  offertes,  e-­‐mailberichten  en  overeenkomsten  binden  Offistente
 • Aanbiedingen of  offertes  gelden  niet  automatisch  voor  toekomstige

Artikel  4.            Totstandkoming  van  de  overeenkomst 

4.1.      De  overeenkomst  komt  tot  stand:

 1. nadat de  opdrachtgever  de  overeenkomst  of  offerte  heeft  ondertekend  en  aan  Offistente  heeft  geretourneerd;  of
 2. nadat de  opdrachtgever  via  de  e-­‐mail  akkoord  is  gegaan  met  het  aanbod  en/of  de  offerte  van

Artikel  5.             Annulering 

 • Indien de  opdrachtgever  een  tot  stand  gekomen  overeenkomst  voor  bepaalde  tijd  tot  het  uitvoeren  werkzaamheden  annuleert,  dan  worden  annuleringskosten  aan  de  opdrachtgever  in  rekening    De  annuleringskosten  bedragen:  25%  van  de  resterende,  in  de  opdrachtbevestiging,  vastgestelde  uren  maal  het  uurtarief  van  Offistente.
 • Annulering dient  schriftelijk  of  via  de  e-­‐mail  te
 • De opdrachtgever  is  geen  annuleringskosten  aan  Offistente  verschuldigd  indien  partijen  in  de  overeenkomst  zijn  overeengekomen  dat  de  overeenkomst  voor  bepaalde  tijd  tussentijds  kan  worden
 • Alle reeds  tot  het  moment  van  de  beëindiging  van  de  overeenkomst  uitgevoerde  werkzaamheden  en  overige  gemaakte  kosten  worden  aan  de  opdrachtgever  in  rekening

Artikel  6.             Opzegging 

6.1.       De  opdrachtgever  kan  een  tot  stand  gekomen  overeenkomst  voor  onbepaalde  tijd  tot  het  uitvoeren  van  werkzaamheden  te  allen  tijde  opzeggen.  Opzegging  dient  schriftelijk  of  via  de  e-­‐mail  te  geschieden  en  met  inachtneming  van  een  opzegtermijn  van  1  maand.

Artikel  7.            Uitvoering  van  de  overeenkomst

 • Offistente zal  de  overeenkomst  naar  beste  inzicht  en  vermogen  en  overeenkomstig  de  eisen  van  goed  vakmanschap    Een  en  ander  op  grond  van  de  op  dat  moment  bekende  stand  der  wetenschap.
 • Offistente voert  de  werkzaamheden  uit  vanuit  haar  eigen
 • Offistente heeft  het  recht  bij  de  uitvoering  van  de  overeenkomst,  zonder  kennisgeving  aan  de  opdrachtgever,  derden  in  te  schakelen,  goederen  van  derden  te  betrekken,  diensten  van  derden  af  te  nemen  en  de  overeenkomst  geheel  of  gedeeltelijk  door  derden  te  laten
 • Offistente kan  niet  garanderen  dat  met  de  werkzaamheden  de  website  van  de  opdrachtgever  hoger  komt  in  de  zoekresultaten  van  Google  of  van  andere
 • Offistente kan  niet  garanderen  dat  het  uitvoeren  van  de  werkzaamheden  leidt  tot  het  door  de  opdrachtgever  gewenste  resultaat,  zoals  een  omzetstijging  en/of  meer
 • Voor de  uitvoering  van  de  overeenkomst  kan  Offistente  afhankelijk  zijn  van  (online)  diensten  of  software  van  derde    Offistente  is  niet  aansprakelijk  voor  schade  van  welke  aard  of  uit  welken  hoofde  ook,  veroorzaakt  door  (online)  diensten  of  software  van  derde  partijen.
 • Offistente zal  nimmer  gehouden  zijn  werkzaamheden  uit  te  voeren  welke  in  strijd  komen  met  haar  professionaliteit,  een  recht  van  derden,  een  wettelijke  plicht  of  hetgeen  in  het  maatschappelijk  verkeer

Artikel  8.            Verplichtingen  van  de  opdrachtgever 

 • De opdrachtgever  draagt  er  zorg  voor  dat  alle  gegevens  en  zaken,  waarvan  Offistente  aangeeft  dat  deze  noodzakelijk  zijn  of  waarvan  de  opdrachtgever  redelijkerwijs  behoort  te  begrijpen  dat  deze  noodzakelijk  zijn  voor  het  uitvoeren  van  de  overeenkomst,  tijdig  aan  Offistente  worden    Indien  de  voor  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  benodigde  gegevens  en  zaken  niet  tijdig  aan  Offistente  zijn  verstrekt,  heeft  Offistente  het  recht  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  op  te  schorten  en/of  de  uit  de  vertraging  voortvloeiende  extra  kosten  aan  de  opdrachtgever  in  rekening  te  brengen.
 • De opdrachtgever  staat  in  voor  de  juistheid,  volledigheid  en  de  betrouwbaarheid  van  de  door  hem  verstrekte  gegevens,  ook  indien  deze  van  derden  afkomstig  zijn,  voor  zover  uit  de  aard  van  de  overeenkomst  niet  anders
 • De verstrekte  gegevens  dienen  te  voldoen  aan  de  door  Offistente  voorgeschreven
 • Indien de  opdrachtgever  aan  Offistente  informatiedragers,  elektronische  bestanden  of  software    verstrekt,  garandeert  deze  dat  de  informatiedragers,  elektronische  bestanden  of  software  vrij  zijn  van  virussen  en  defecten.
 • De opdrachtgever  dient  Offistente  alle  bevoegdheden  te  geven  die  noodzakelijk  zijn  om  de  overeenkomst  uit  te  kunnen
 • De opdrachtgever  vrijwaart  Offistente  voor  eventuele  aanspraken  van  derden,  die  in  verband  met  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  schade  lijden  en  welke  aan  de  opdrachtgever  toerekenbaar
 • De opdrachtgever  is  gehouden  Offistente  onverwijld  te  informeren  omtrent  feiten  en  omstandigheden  die  in  verband  met  de  uitvoering  van  de  werkzaamheden  van  belang  kunnen

Artikel  9.            Wijziging  factuuradres  of  verhuizing 

9.1.       Indien  de  opdrachtgever  verhuist  dan  wel  het  factuuradres  van  de  opdrachtgever  wijzigt,  dient  de  opdrachtgever  daaraan  voorafgaand  zo  tijdig  mogelijk  zijn  nieuwe  vestigingsplaats  en/of  nieuw  factuuradres  schriftelijk  of  via  de  e-­‐mail  aan  Offistente  mede  te  delen.

Artikel  10.          Wijziging  van  de  overeenkomst

 • Indien tijdens  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  blijkt  dat  het  voor  een  behoorlijke  uitvoering

noodzakelijk  is  om  de  te  verrichten  werkzaamheden  te  wijzigen  of  aan  te  vullen,  zullen  partijen  tijdig  en  in  onderling  overleg  de  overeenkomst  dienovereenkomstig  aanpassen.

 • Indien partijen  overeenkomen  dat  de  overeenkomst  wordt  gewijzigd  of  aangevuld,  kan  het  tijdstip  van  voltooiing  van  de  uitvoering  daardoor  worden  beïnvloed.  Offistente  zal  de  opdrachtgever  zo  spoedig  mogelijk  hiervan  op  de  hoogte
 • Indien de  wijziging  van  of  aanvulling  op  de  overeenkomst  financiële  en/of  kwalitatieve  consequenties  zal  hebben,  zal  Offistente  de  opdrachtgever  hierover  van  tevoren
 • Indien een  vaste  prijs  is  overeengekomen,  dan  zal  Offistente  daarbij  aangeven  in  hoeverre  de  wijziging  of  aanvulling  van  de  overeenkomst  een  overschrijding  van  deze  prijs  tot  gevolg

Artikel  11.           Opleveringstermijn 

 • Alle door  Offistente  genoemde  of  overeengekomen  opleveringstermijnen  zijn  naar  beste  weten  vastgesteld  op  grond  van  de  gegevens  die  haar  bij  het  aangaan  van  de  overeenkomst  bekend    Offistente  spant  zich  er  naar  behoren  voor  in  overeengekomen  opleveringstermijnen  zoveel  mogelijk  in  acht  te  nemen.  Een  vermelde  of  overeengekomen  opleveringstermijn  is  nimmer  als  een  fatale  termijn  te  beschouwen.  De  duur  van  de  uitvoering  van  de  werkzaamheden  kan  beïnvloed  worden  door  de  kwaliteit  van  de  informatie  en  zaken  die  de  opdrachtgever  verstrekt  en  door  de  medewerking  die  wordt  verleend.
 • Offistente is  niet  gebonden  aan  al  dan  niet  uiterste  opleveringstermijnen  die  vanwege  buiten  haar  macht  gelegen  omstandigheden  die  zich  na  het  aangaan  van  de  overeenkomst  hebben  voorgedaan,  niet  meer  gehaald  kunnen    Evenmin  is  Offistente  gebonden  aan  een  al  dan  niet  uiterste  opleveringstermijn  als  partijen  een  wijziging  van  de  inhoud  of  omvang  van  de  overeenkomst  zijn  overeengekomen.
 • Overschrijding van  een  opleveringstermijn  geeft  nooit  recht  aan  de  opdrachtgever  tot  enigerlei  schadevergoeding,  tot  ontbinding  van  de  overeenkomst  of  een  andere  actie  jegens    Dit  geldt  niet  in  het  geval  van  opzet  of  bewuste  roekeloosheid  van  Offistente.

Artikel  12.          Prijzen  en  tarieven 

 • De vermelde  prijzen  en  tarieven  zijn  exclusief  btw  en  in  euro’s.
 • Offistente heeft  het  recht  de  tarieven  te    Deze  wijzigingen  worden  uiterlijk  1  maand  voordat  deze  ingaan  aan  de  opdrachtgever  schriftelijk  of  elektronisch  bekend  gemaakt.  Indien  de  opdrachtgever  niet  akkoord  gaat  met  de  nieuwe  tarieven,  dan  is  de  opdrachtgever  gerechtigd  de  overeenkomst  te  ontbinden  vanaf  het  moment  dat  de  nieuwe  tarieven  gelden.  De  ontbinding  dient  schriftelijk  of  via  de  e-­‐mail  te  geschieden  en  binnen  2  weken  nadat  de  opdrachtgever  in  kennis  is  gesteld  van  de  nieuwe  tarieven.  Verhoging  van  de  tarieven  wegens  een  verhoging  van  het  btw-­‐tarief  of  wegens  een  wijziging  van  de  overeenkomst  geeft  de  opdrachtgever  niet  het  recht  om  de  overeenkomst  te  ontbinden.
 • Offistente is  gerechtigd  een  vast  overeengekomen  prijs  te  verhogen  wanneer  tijdens  de  uitvoering  van  de  werkzaamheden  blijkt  dat  de  oorspronkelijk  overeengekomen  dan  wel  verwachte  hoeveelheid  werk  in  zodanige  mate  onvoldoende  werd  ingeschat  bij  het  sluiten  van  de  overeenkomst,  en  zulks  niet  toerekenbaar  is  aan  Offistente,  dat  in  redelijkheid  niet  van  Offistente  mag  worden  verwacht  de  overeengekomen  werkzaamheden  te  verrichten  tegen  de  oorspronkelijk  overeengekomen

Artikel  13.           Facturatie  en  betaling 

 • Facturatie voor  uitgevoerde  werkzaamheden  geschiedt  maandelijks
 • Betaling dient  te  geschieden  binnen  14  dagen  na  de  factuurdatum,  tenzij  partijen  uitdrukkelijk  anders  zijn
 • Indien de  opdrachtgever  in  gebreke  blijft  in  de  betaling  binnen  de  gestelde  betalingstermijn,  dan  is  de  opdrachtgever  van  rechtswege  in    In  dat  geval  is  de  opdrachtgever,  vanaf  de  datum  waarop  de  verschuldigde  som  opeisbaar  is  geworden  tot  aan  het  tijdstip  van  betaling  de  wettelijke  (handels)rente  aan  Offistente  verschuldigd.  Daarnaast  komen  alle  kosten  van  invordering,  nadat  de  opdrachtgever  in  verzuim  is,  zowel  gerechtelijk  als  buitengerechtelijk,  ten  laste  van  de  opdrachtgever.  De  vergoeding  ter  zake  van  buitengerechtelijke  incassokosten  is  vastgesteld  op  tenminste  15%  van  de  verschuldigde  hoofdsom  met  een  minimum  van  €  100,-­‐.  Is  de  opdrachtgever  een  consument,  dan  worden  de  buitengerechtelijke  incassokosten  vastgesteld  overeenkomstig  de  Wet  incassokosten.
 • Door de  opdrachtgever  gedane  betalingen  strekken  eerst  ter  voldoening  van  verschuldigde  rente  en  kosten  en  vervolgens  van  opeisbare  facturen  die  het  langst  open  staan,  zelfs  al  wijst  de  opdrachtgever  een  andere  volgorde  van  toerekening
 • De opdrachtgever  is  niet  gerechtigd  tot  verrekening  of  tot  opschorting  van  een
 • Offistente kan  de  in  het  kader  van  de  overeenkomst  ontvangen  of  gegenereerde  zaken,  producten,  gegevens,  documenten,  databestanden  onder  zich  houden,  ondanks  een  bestaande  verplichting  tot  afgifte,  totdat  de  opdrachtgever  alle  aan  Offistente  verschuldigde  bedragen  betaald
 • Rechten worden  aan  de  opdrachtgever  steeds  verleend  onder  de  voorwaarde  dat  de  opdrachtgever  de  daarvoor  overeengekomen  vergoedingen  tijdig  en  volledig

Artikel  14.           Intellectuele  eigendomsrechten 

 • Het auteursrecht  alsmede  alle  overige  rechten  van  intellectuele  eigendom  ten  aanzien  van,  zowel  voorlopige  als  definitieve,  (ontwerpen  van)  tekst(en),  concepten,  digitale  informatie,  programmatuur,  logo’s,  ontwerpen,  d.,  hierna  te  noemen  “werk”,  die  Offistente  in  het  kader  van  de  overeenkomst  heeft  vervaardigd,  berusten  bij  Offistente  of  bij  haar  licentiegever(s).
 • Offistente verleent  aan  de  opdrachtgever  een  beperkt,  niet-­‐exclusief,  niet-­‐overdraagbaar  recht  tot

gebruik  van  de  intellectuele  eigendomsrechten  die  berusten  op  het  werk.  De  licentie  geldt  slechts  nadat  de  opdrachtgever  aan  zijn  financiële  verplichtingen  jegens  Offistente  heeft  voldaan.

 • Door de  oplevering  van  werk  worden  geen  auteursrechten  in  de  zin  van  de  Auteurswet    Alle  rechten  van  intellectuele  eigendom  op  het  werk  berusten  uitsluitend  bij  Offistente  of  bij  haar  licentiegever(s).
 • Overdracht van  de  auteursrechten  op  het  werk  kunnen  partijen  middels  een  schriftelijke  overeenkomst
 • Indien de  opdrachtgever  in  strijd  handelt  met  de  intellectuele  eigendomsrechten  van  Offistente  dan  heeft  Offistente  het  recht  de  overeenkomst  met  onmiddellijke  ingang  te  beëindigen,  zonder  dat  de  opdrachtgever  recht  heeft  op  enige  vorm  van  compensatie,  en  dan  wordt  alle  schade  die  Offistente  daardoor  heeft  geleden  aan  de  opdrachtgever  in  rekening
 • Door het  geven  van  een  opdracht  tot  openbaarmaking  of  verveelvoudiging  van  door  de  Auteurswet  of

enige  andere  wettelijke  regeling  op  het  gebied  van  de  intellectuele  eigendom  beschermde  zaken,  die  door  of  namens  de  opdrachtgever  zelf  ter  beschikking  gesteld  zijn,  verklaart  de  opdrachtgever  dat  geen  inbreuk  wordt  gemaakt  op  wettelijke  voorschriften  en/of  op  beschermde  rechten  van  derden  en  vrijwaart  hij  Offistente  voor  de  aanspraken  ter  zake  van  derden  c.q.  voor  de  directe  en  indirecte  gevolgen,  zowel  financiële  als  andere,  uit  de  openbaarmaking  of  verveelvoudiging  voortvloeiende.

 • Offistente is  gerechtigd  het  in  opdracht  vervaardigde  werk  te  gebruiken  voor  eigen  publiciteit  of  PR    In  dit  kader  heeft  Offistente  het  recht  de  naam  en/of  het  logo  van  de  opdrachtgever  en  een  link  naar  de  website  van  de  opdrachtgever  op  haar  website  te  plaatsen.

Artikel  15.         Onderzoek  naar  het  bestaan  van  rechten 

 • Tot de  opdracht  behoort  niet  het  uitvoeren  van  onderzoek  naar  het  bestaan  van  merkrechten,  auteursrechten,  portretrechten,  d.  van  derden.  Ditzelfde  geldt  voor  onderzoek  naar  de  mogelijkheid  van  dergelijke  beschermingsvormen  voor  de  opdrachtgever.
 • De opdrachtgever  dient  zelf  na  te  gaan  of  de  materialen  die  hij  voor  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  aan  Offistente  ter  beschikking  stelt,  geen  inbreuk  maken  op  de  merkrechten,  auteursrechten,  portretrechten,  d.  van  derden.

Artikel  16.           Klachten 

 • Klachten over  de  verrichte  werkzaamheden  dienen  door  de  opdrachtgever  zo  spoedig  mogelijk  na  de  oplevering  aan  Offistente  kenbaar  te  worden    De  ingebrekestelling  dient  een  zo  gedetailleerd  mogelijke  omschrijving  van  de  tekortkoming  te  bevatten,  zodat  Offistente  in  staat  is  adequaat  te  reageren.
 • Indien een  klacht  gegrond  is,  dan  zal  Offistente  de  werkzaamheden  alsnog  verrichten  zoals  overeengekomen,  tenzij  dit  inmiddels  voor  de  opdrachtgever  aantoonbaar  zinloos  is    Dit  laatste  dient  door  de  opdrachtgever  schriftelijk  kenbaar  te  worden  gemaakt.
 • Indien het  alsnog  verrichten  van  de  overeengekomen  werkzaamheden  niet  meer  mogelijk  of  zinvol  is,  dan  zal  Offistente  slechts  aansprakelijk  zijn  binnen  de  grenzen  van  artikel
 • Klachten over  de  uitgevoerde  werkzaamheden  schorten  de  betalingsverplichting  van  de  opdrachtgever

niet  op.

 • Voor vragen  en/of  klachten  kan  de  opdrachtgever  op  de  volgende  wijzen  contact  opnemen  met:     via  het  e-­‐mailadres:  info@offistente.nl;
 1. via  het  telefoonnummer:  06-­‐51335171

Artikel  17.            Opschorting  en  ontbinding 

17.1.       Offistente  is  bevoegd  de  nakoming  van  de  verplichtingen  op  te  schorten  of  de  overeenkomst  middels  een  schriftelijke  of  elektronische  verklaring  te  ontbinden,  indien:

 1. de opdrachtgever  de  verplichtingen  uit  de  overeenkomst  niet  of  niet  volledig  nakomt;
 2. na het  sluiten  van  de  overeenkomst  Offistente  ter  kennis  gekomen  omstandigheden  goede  grond  geven  te  vrezen  dat  de  opdrachtgever  de  verplichtingen  niet  zal  nakomen;
 3. aan de  opdrachtgever  surseance  van  betaling  is  verleend;
 4. de opdrachtgever  in  staat  van  faillissement  verkeert;
 5. ten aanzien  van  de  opdrachtgever  een  wettelijke  schuldsaneringsregeling  van  toepassing  wordt  verklaard;
 6. de onderneming  van  de  opdrachtgever  wordt  geliquideerd  of  beëindigd  anders  dan  ten  behoeve  van  een  overname  of  samenvoegen  van
  • Voorts is  Offistente  bevoegd  de  overeenkomst  te  (doen)  ontbinden  indien  zich  omstandigheden  voordoen  welke  van  dien  aard  zijn  dat  nakoming  van  de  overeenkomst  onmogelijk  is  of  naar  maatstaven  van  redelijkheid  en  billijkheid  niet  langer  kan  worden  gevergd  dan  wel  indien  zich  anderszins  omstandigheden  voordoen  welke  van  dien  aard  zijn  dat  ongewijzigde  instandhouding  van  de  overeenkomst  in  redelijkheid  niet  mag  worden
  • Indien de  overeenkomst  wordt  ontbonden,  dan  zijn  de  vorderingen  van  Offistente  op  de  opdrachtgever  onmiddellijk    Indien  Offistente  de  nakoming  van  de  verplichtingen  opschort,  behoudt  zij  haar  aanspraken  uit  de  wet  en  overeenkomst.
  • Offistente behoudt  steeds  het  recht  schadevergoeding  te

Artikel  18.          Aansprakelijkheid  en  verjaring 

18.1.       Offistente  kan  niet  gehouden  worden  tot  het  vergoeden  van  enige  schade,  die  een  direct  of  indirect  gevolg  is  van:

 1. een gebeurtenis,  die  in  feite  buiten  haar  macht  ligt  en  aldus  niet  aan  haar  doen  en/of  laten  kan  worden  toegeschreven,  zoals  a.  omschreven  in  artikel  19.1  van  deze  algemene  voorwaarden;
 2. enige daad  of  nalatigheid  van  de  opdrachtgever,  diens  ondergeschikten,  dan  wel  andere  personen,  die  door  of  vanwege  de  opdrachtgever  te  werk  zijn
  • De opdrachtgever  is  onder  alle  omstandigheden  verantwoordelijk  voor  de  juistheid  en  volledigheid  van  de  door  hem  aangeleverde  gegevens  en    Offistente  is  nimmer  aansprakelijk  voor  eventuele  schade  die  (mede)  is  veroorzaakt  doordat  de  door  de  opdrachtgever  aangeleverde  gegevens  en  stukken  onjuist  en/of  niet  volledig  zijn  of  door  het  opvolgen  van  de  door  de  opdrachtgever  gegeven  instructies.  De  opdrachtgever  vrijwaart  Offistente  tegen  alle  aanspraken  ter  zake.
  • De opdrachtgever  dient  zorg  te  dragen  voor  afdoende  beveiliging  van  zijn  data,  onder  meer  door  middel  van  het  maken  van  afdoende  back-­‐up.  Offistente  is  op  geen  enkele  wijze  aansprakelijk  voor
  • De opdrachtgever  is  gehouden,  indien  redelijkerwijs  mogelijk,  kopieën  van  door  hem  verstrekte  materialen  en  gegevens  onder  zich  te  houden  tot  de  opdracht  is    Indien  de  opdrachtgever  dit  nalaat,  kan  Offistente  niet  aansprakelijk  worden  gesteld  voor  schade  die  bij  het  bestaan  van  deze  kopieën  niet  was  opgetreden.
  • Offistente is  niet  aansprakelijk  voor  schade  van  welke  aard  of  uit  welken  hoofde  ook,  veroorzaakt  door  (online)  diensten  of  software  van  derde
  • Offistente is  nimmer  aansprakelijk  voor  enige  schade  van  welke  aard  dan  ook  geleden  door  de  opdrachtgever  verband  houdende  met  het  (niet)  functioneren  van  apparatuur,  programmatuur  of  (internet)verbindingen  van  de
  • De opdrachtgever  is  zelf  verantwoordelijk  voor  de  beslissingen  die  hij,  al  dan  niet  naar  aanleiding  van  een  advies  van  Offistente,
  • Offistente kan  door  de  opdrachtgever  niet  aansprakelijk  worden  gesteld  indien  het  resultaat  voortvloeiende  uit  de  werkzaamheden  niet  voldoet  aan  de  verwachtingen  van  de
  • Offistente is  niet  aansprakelijk  voor  verminking  of  verlies  van  gegevens  als  gevolg  van  verzending  van  de  gegevens  met  behulp  van
  • Iedere aansprakelijkheid  van  Offistente  voor  gevolgschade  is    Onder  gevolgschade  wordt  in

dit  verband  in  ieder  geval  verstaan:  winstderving,  gemiste  besparingen,  omzetverlies,  kosten  gemaakt  ter  voorkoming  of  vaststelling  van  gevolgschade,  verlies  of  beschadiging  van  data,  vertragingsschade,  reputatieschade  en  opgelegde  boetes.

 • Indien Offistente  aansprakelijk  mocht  zijn  voor  enigerlei  schade,  dan  is  de  aansprakelijkheid  van  Offistente  beperkt  tot  het  bedrag  van  de  door  de  verzekeraar  van  Offistente  gedane    Indien  de  verzekeraar  in  enig  geval  niet  tot  uitkering  overgaat  of  de  schade  niet  door  de  verzekering  wordt  gedekt,  dan  is  de  aansprakelijkheid  beperkt  tot  maximaal  het  declaratiebedrag,  althans  tot  dat  gedeelte  van  de  opdracht  waarop  de  aansprakelijkheid  betrekking  heeft.
 • Vorderingsrechten en  andere  bevoegdheden  van  de  opdrachtgever  uit  welken  hoofde  ook  jegens  Offistente,  vervallen  in  ieder  geval  na  één  jaar  na  het  moment  waarop  de  opdrachtgever  bekend  werd  of  redelijkerwijs  bekend  kon  zijn  met  het  bestaan  van  deze  rechten  en

Artikel  19.           Overmacht 

 • Van overmacht  aan  de  zijde  van  Offistente  is  onder  andere  sprake  indien  Offistente  verhinderd  wordt  haar  verplichtingen  uit  de  overeenkomst  of  aan  de  voorbereiding  daarvan  te  voldoen  ten  gevolge  van:  storingen  in  de  verbindingen  van  en  met  het  internet,  virusinfectie  of  computervredebreuk  door  derden,  stroomstoring,  weersomstandigheden,  natuurrampen,  verkeersstoring,  stakingen,  diefstal,  brand,  ziekte  van  de  natuurlijke  persoon  die  namens  Offistente  de  overeenkomst  uitvoert,  overheidsmaatregelen  en  fouten  in  software  of  (online)  diensten  van    Onder  overmacht  wordt  tevens  begrepen  iedere  gebeurtenis  of  omstandigheid  ten  gevolge  waarvan  nakoming  door  Offistente  zo  bezwaarlijk  en/of  kostbaar  is  geworden  in  vergelijking  met  de  omstandigheid  ten  tijde  van  het  aangaan  van  de  overeenkomst  dat  nakoming  in  redelijkheid  niet  meer  kan  worden  verlangd.
 • Onder overmacht  wordt  mede  verstaan  een  niet-­‐toerekenbare  tekortkoming  van  leveranciers  van  offistente  ten  gevolge  waarvan  Offistente  haar  verplichtingen  niet  of  niet  tijdig  of  niet  volledig  kan
 • Partijen kunnen  gedurende  de  periode  dat  de  overmacht  voortduurt  de  verplichtingen  uit  de  overeenkomst    Indien  deze  periode  langer  duurt  dan  2  maanden,  is  ieder  der  partijen  gerechtigd  de  overeenkomst  te  ontbinden,  zonder  verplichting  tot  vergoeding  van  schade  aan  de  andere  partij.
 • Voor zover  offistente  ten  tijde  van  het  intreden  van  overmacht  inmiddels  gedeeltelijk  haar  verplichtingen  uit  de  overeenkomst  is  nagekomen  of  deze  zal  kunnen  nakomen,  en  aan  het  nagekomen  respectievelijk  na  te  komen  gedeelte  zelfstandige  waarde  toekomt,  is  offistente  gerechtigd  om  het  reeds  nagekomen  respectievelijk  na  te  komen  gedeelte  separaat  te    De

opdrachtgever  is  gehouden  deze  declaratie  te  voldoen  als  ware  het  een  afzonderlijke  overeenkomst.

Artikel  20.           Geheimhouding 

 • Beide partijen  zijn  verplicht  tot  geheimhouding  van  alle  vertrouwelijke  informatie  die  zij  in  het  kader  van  hun  overeenkomst  van  elkaar  of  uit  andere  bron  hebben    Informatie  geldt  als  vertrouwelijk  als  dit  door  de  andere  partij  is  medegedeeld  of  als  dit  voortvloeit  uit  de  aard  van  de  informatie.
 • Indien, op  grond  van  een  wettelijke  bepaling  of  een  rechterlijke  uitspraak,  Offistente  gehouden  is

vertrouwelijke  informatie  aan  door  de  wet  of  de  bevoegde  rechter  aangewezen  derden  mede  te  verstrekken,  en  offistente  zich  ter  zake  niet  kan  beroepen  op  een  wettelijk  dan  wel  door  de  bevoegde  rechter  erkend  of  toegestaan  recht  van  verschoning,  dan  is  Offistente  niet  gehouden  tot

schadevergoeding  of  schadeloosstelling  en  is  de  opdrachtgever  niet  gerechtigd  tot  ontbinding  van  de  overeenkomst  op  grond  van  enige  schade,  hierdoor  ontstaan.

Artikel  21.          Niet-­‐overname  personeel 

21.1.     Het  is  de  opdrachtgever  niet  toegestaan  zonder  de  voorafgaande  toestemming  van  Offistente

gedurende  de  overeenkomst  en  gedurende  een  periode  van  12  maanden  na  het  einde  van  de  overeenkomst  een  natuurlijke  persoon  die  in  dienst  is  bij  Offistente  of  die  door  Offistente  is  ingehuurd  een  arbeidsovereenkomst  aan  te  bieden,  in  dienst  te  nemen  of  op  een  andere  basis  direct  of  indirect  voor  zich  te  laten  werken.  Indien  Offistente  toestemming  geeft  voor  het  bovengenoemde,  dan  kan  Offistente  daar  voorwaarden  aan  verbinden,  zoals  het  betalen  van  een  geldsom.

Artikel  22.          Toepasselijk  recht  en  bevoegde  rechter 

 • Op de  rechtsverhouding  tussen  partijen  is  Nederlands  recht  van

Alle  geschillen  ter  zake  van  overeenkomsten  tussen  de  opdrachtgever  en  Offistente  worden  voorgelegd  aan  de  bevoegde  rechter  in  het  arrondissement  waar  Offistente  gevestigd  is.  De  opdrachtgever  zijnde  een  consument  heeft  1  maand  de  tijd  nadat  Offistente  zich  schriftelijk  jegens  de  opdrachtgever  op  dit  beding  heeft  beroepen,  om  voor  beslechting  van  het  geschil  voor  de  volgens  de  wet  bevoegde  rechter  te  kiezen.